×

Noklikšķiniet uz
Saturs

izvēlneAF11-Complete īsā lietošanas pamācība

Iepakojuma saturs

airFiber AF-11 Radio*
Savilcēji (2 gab.)
airFiber Gigabit PoE (50 V, 1,2 A)
Barošanas vads
AF-11G35 antena
Apvalks
I-kronšteins
Augšējais montāžas kronšteins ar pacēluma stieni
Apakšējais montāžas kronšteins
Masta skavas (2 gab.)
Azimuta atbalsta kronšteini (2 gab.)
Radiofrekvences kabeļi (2 gab.)
Lielās suporta bultskrūves (4 gab.)
Mazās suporta bultskrūves (2 gab.)
Robotās atloka bultskrūves (4 gab.)
Bultskrūves ar paplāksnēm (4 gab.)
Robotie atloka uzgriežņi (6 gab.)

* Komplektācijā ar (1) zemfrekvenču joslas vai (1) augstfrekvenču joslas antenas komutatoru,kas iepriekš uzstādīts SISO režīmam. MIMO režīmam pieejams otrs antenas komutators, modelis AF-11-DUP-L vai AF-11-DUP-H.

Uzstādīšanas prasības

Aparatūras pārskats

Zemfrekvenču joslas antenas komutators

Augstfrekvenču joslas antenas komutators

Chain 0/Chain 1 (0 ķēde/1. ķēde)

Ja ir uzstādīts 0 ķēdes vai 1. ķēdes antenas komutators, šajā vietā atrodas tā N tipa savienotājs, kam var pievienot RF kabeli (1. ķēdes savienotājs ir nosegts ar noņemamu antenas Komutatora Vāciņu).

Signāla gaismas diodes

  4. signāla gaismas diode iedegas zilā krāsā, ja ieslēgts.
3. signāla gaismas diode iedegas zaļā krāsā, ja ieslēgts.
2. signāla gaismas diode iedegas dzeltenā krāsā, ja ieslēgts.
1. signāla gaismas diode iedegas sarkanā krāsā, ja ieslēgts.

Operētājsistēmas airOS sāknēšana. Ieslēdzot ierīci, iedegas barošanas gaismas diode, gaismas diodes MIMO un LINK (Savienojums) un 1.–4. signāla gaismas diodes. Kad tiek sākta CPU koda izpilde, nodziest gaismas diodes MIMO un LINK (Savienojums) un 1.–3. signāla gaismas diodes. 4. signāla gaismas diode turpina degt, norādot, ka notiek sāknēšanas procedūra.

airFiber programmatūras inicializēšana. Kad operētājsistēmā airOS tiek sākta airFiber lietotnes sāknēšana, 4. signāla gaismas diode pārstāj degt vienmērīgi un sāk mirgot ar frekvenci 2,5 Hz. Tas turpinās, līdz ierīce ir pilnībā sāknēta.

Signāla līmenis Pēc pilnas sāknēšanas 1.–4. signāla gaismas diodes darbojas kā joslu grafiks, kas rāda, cik ierīce ir tuvu ideālajam mērķim. Tas tiek mērogots automātiski, balstoties uz saiknes diapazonu, antenas pieaugumiem un attālās ierīces konfigurēto TX jaudu. Katrai signāla gaismas diodei ir trīs iespējamie stāvokļi: deg, mirgo un nedeg. Ideāla savienojuma gadījumā visas signāla gaismas diodes deg vienmērīgi. Piemēram, ja savienojuma zudums ir 1 dB, 4. signāla gaismas diode mirgo, bet, ja zudums ir 2 dB, 4. signāla gaismas diode nodziest. Pilni joslu grafika gaismas diožu stāvokļi ir parādīti tālāk.

dB zudums
0 -1 -2 -3 -4 -5 -6
-7 -8 -9 -10 -11 -12 -13

Gaismas diode Link (Savienojums)

Izsl.

RF izsl.

Sinhronizē

Signalizē

Reģistrē

Iesl.

Darbspējīgs

Gaismas diode MIMO

Izsl.

Radio ir konfigurēts SISO režīmā

Iesl.

Radio ir konfigurēts MIMO režīmā

Gaismas diode MGMT (Pārvaldība)

Izsl.

Nav Ethernet savienojuma

Iesl.

Izveidots Ethernet savienojums

Nejauša mirgošana

Ethernet aktivitāte

Gaismas diode Data (Dati)

Izsl.

Nav Ethernet savienojuma

Iesl.

Izveidots Ethernet savienojums

Nejauša mirgošana

Ethernet aktivitāte

Barošanas LED

Izsl.

Nav strāvas

Iesl.

Ieslēgts

Pārvaldības pieslēgvieta

10/100 Mb/s nodrošināta Ethernet pieslēgvieta konfigurācijai. Pārvaldība joslā ir iespējota pēc noklusējuma airFiber konfigurācijas interfeisā. Ja pārvaldība joslā ir atspējota, MGMT pieslēgvieta ir vienīgā, kas var uzraudzīt, konfigurēt un/vai atjaunināt aparātprogrammatūru.

Poga Reset (Atiestatīt)

Lai atiestatītu uz rūpnīcas iestatījumiem, turiet nospiestu pogu Reset (Atiestatīt) (ierīcei jau jābūt ieslēgtai) ilgāk par 10 sekundēm.

Datu ports

Gigabit PoE ports visas lietotāju datplūsmas apstrādei un ierīces darbināšanai.

Pieslēgvieta VDC IN (VDC ieeja)

Spaiļu bloku var izmantot, lai AF‑11 radio barošanai PoE vietā lietotu 1,2 A, +50 V līdzstrāvas avotu.

TX 0, RX 0

TX un RX SMA pieslēgvietas 0 ķēdes zemfrekvenču joslas antenas komutatoram vai augstfrekvenču joslas antenas komutatoram (SISO un MIMO režīmos).

RX 1, TX 1

RX un TX SMA pieslēgvietas 1. ķēdes zemfrekvenču joslas antenas komutatoram vai augstfrekvenču joslas antenas komutatoram (tikai MIMO režīmā). SISO režīmā šīs neizmantotās pieslēgvietas tiek aizsargātas, izmantojot Antenas Komutatora Vāciņu.

N savienotājs

Aptverošais N tipa savienotājs, kam tiek pievienots antenas kabelis.

SMA pieslēgvieta

Augstfrekvenču un zemfrekvenču joslas kanālu SMA pieslēgvietas.

Piezīme. Viens zemfrekvenču joslas antenas komutators vai augstfrekvenču joslas antenas komutators iepriekš uzstādīts radio SISO režīmam. MIMO režīms prasa divus viena un tā paša frekvenču joslas veida antenas komutatorus.

Uzstādījuma pārskats

Pirms uzstādīšanas objektā ieteicams konfigurēt pārī savienotos radio.

Antenas komutatoru uzstādīšana

SISO režīma uzstādīšana

Katrs AF-11 radio jau satur vienu Zemfrekvenču joslas antenas komutatoru vai vienu Augstfrekvenču joslas antenas komutatoru SISO režīmam. Tomēr, pirms jūs uzstādāt radio, jums jānodrošina, ka Antenas komutatori pārī savienotos radio ir novietoti apgrieztā secībā viens no otra.

Piezīme. Piemēram, ja pirmā radio komutatora numuri (no kreisās uz labo pusi) ir 1/3, tad otrā radio komutatora numuriem ir jābūt 3/1.

Radio 1

Radio 2

Nodrošiniet, ka Antenas komutatori jūsu pārī savienotajos radio ir uzstādīti šajā veidā. Instrukcijas par to, kā piekļūt Antenas komutatoriem un tos noņemt vai uzstādīt, skatīt “MIMO režīma uzstādīšana”.

MIMO režīma uzstādīšana

Piezīme. Darbībai MIMO režīmā ir nepieciešamas divas licences (pa vienai katrai polarizācijai) un divi viena frekvenču joslas veida radio komutatori.

 1. Piezīme. Novietojiet zemfrekvenču kanāla un augstfrekvenču kanāla pieslēgvietas tā, lai iegūtu nepieciešamās pārraides un uztveršanas frekvences. Nodrošiniet arī to, lai labās puses antenas komutatora numuru secība būtu pretēja kreisās puses radio komutatoru numuru secībai.

 2. BRĪDINĀJUMS. BRĪDINĀJUMS. Pievelciet manšetes pamīšus par pusapgriezienu vienā reizē, līdz tās abas ir pilnībā pievilktas. Pretējā gadījumā var tikt izraisīti antenas komutatora bojājumi.

 3. Atkārtojiet 1.–5. darbību otram radio savienojumā, nodrošinot, lai otrā radio komutatoru numuru secība būtu pretēja pirmā radio komutatoru numuru secībai.
 4. Piezīme. Piemēram, ja pirmā radio komutatoru numuri (no kreisās uz labo pusi) ir 2/4 un 4/2, tad otrā radio komutatoru numuriem ir jābūt 4/2 un 2/4.

Power over Ethernet pievienošana

BRĪDINĀJUMS:izmantojiet tikai komplektā iekļauto adapteri (modelis POE-50-60W). Ja tas netiek ievērots, var tikt sabojāta ierīce un anulēta garantija.

airFiber konfigurācija

Piekļūstiet airFiber konfigurācijas interfeisam un konfigurējiet tālāk norādītos iestatījumus.

Vēlreiz izpildiet sadaļā “airFiber konfigurācija” sniegtos norādījumus otram radio.

Sīkāku informāciju par airFiber konfigurācijas interfeisu skatiet airFiber AF-11FX lietošanas pamācībā, kas pieejama šeit: ui.com/download/airfiber

UISP pārvaldība

Varat pārvaldīt savu ierīci, izmantojot UISP, kas ļauj konfigurēt, pārraudzīt, jaunināt ierīces un veidot rezerves kopijas, izmantojot vienu lietotni. Sāciet darbu vietnē uisp.ui.com

Aparatūras uzstādīšana

Zemējuma vada uzstādīšana

 1. Uzstādīšanas vietā otru zemējuma vada galu nostipriniet pie iezemēta masta, kārts, torņa vai zemēšanas stieņa.

  BRĪDINĀJUMS. Nepareizs airFiber radio iezemējums izraisa garantijas atcelšanu.

  Piezīme. Zemējuma vadam ir jābūt pēc iespējas īsākam un ne garākam par vienu metru.

Piestiprināšana pie airFiber AF-11G35 antenas

 1. Pievienojiet RF kabeli RF savienotājam ar apzīmējumu H vai V. Pēc tam uzbīdiet uz silikona uzmavu uz RF savienotāja, lai to aizsargātu.
 2. Piezīme. Darbībai SISO režīmā izmantojiet RF savienotāju (H vai V) atbilstoši savai licencei. Otru RF savienotāju pārsedziet ar komplektā iekļauto metāla vāciņu.

  Ja lietojat MIMO režīmu, noņemiet vāciņu no otrā RF savienotāja (V vai H) un pievienojiet RF kabeli. Pēc tam uzbīdiet silikona uzmavu uz RF savienotāja, lai to aizsargātu.

 3.  
 4. Piezīme. Salāgojiet pārvalka malā esošo punktu ar bultiņu uz paraboliskās antenas.

Datu avota pievienošana

 1. Ja lietojat līdzstrāvu, pievienojiet otru Ethernet kabeļa galu LAN tīklam.

Barošanas pieslēgšana

Izpildiet izmantotajam barošanas avotam atbilstošos norādījumus.

Power Over Ethernet

BRĪDINĀJUMS:izmantojiet tikai komplektā iekļauto adapteri (modelis POE-50-60W). Ja tas netiek ievērots, var tikt sabojāta ierīce un anulēta garantija.

Līdzstrāva

 1. Pievienojiet līdzstrāvas barošanas kabeli spaiļu blokam. (Līdzstrāvas pozitīvā sprieguma (+VDC) un zemējuma (GND) vadus var pievienot jebkurai spailei.)

 2. Pievienojiet otru līdzstrāvas barošanas kabeļa galu līdzstrāvas avotam, kas nodrošina +50 V līdzstrāvu.
 3. BRĪDINĀJUMS.Negatīva sprieguma, piemēram, -48 V līdzstrāvas, lietošana izraisīs radio bojājumus.

 4. Pievienojiet līdzstrāvas avotu tā barošanas avotam.

Salāgošana

Padomi

Savienojuma izveidošana

Noregulējiet Master (Galvenais) un Slave (Sekotājs) pozīcijas, lai izveidotu savienojumu. Nākamajā sadaļā ir iekļauta antena AirFiber X, AF-11G35:

Piezīme. Vispirms galvenais ir jāpavērš pret sekotāju, jo sekotājs neraida nekādu RF signālu, kamēr nav uztvēris pārraidi no galvenā.

 1. Galvenais Vizuāli pavērsiet Master (Galvenais) pret Slave (Sekotājs). Lai pielāgotu vienuma Master (Galvenais) pozīciju, noregulējiet azimutu un augstumu.

  Noregulējiet azimutu.

  1. Atbrīvojiet četrus atlokuzgriežņus uz abām kārts skavām.
  2. Pagrieziet antenu pret otru savienojuma galu.
  3. Pievelciet četrus atlokuzgriežņus uz abām kārts skavām.

  Noregulējiet pacēluma leņķi.

  1. Atbrīvojiet astoņas seškanšu galviņas bultskrūves tā, lai varētu brīvi pagriezt paplāksnes.
  2. Pievelciet vai atbrīvojiet pacēluma regulēšanas bultskrūvi, lai iestatītu vēlamo sagāzumu.
  3. Pievelciet astoņas seškanšu galviņas bultskrūves.

 2. Piezīme. Neregulējiet vienlaicīgi galveno un sekotāju.

 3. Sekotājs Vizuāli pavērsiet Slave (Sekotājs) pret Master (Galvenais). Lai pielāgotu vienuma Slave (Sekotājs) pozīciju, noregulējiet azimutu un augstumu (kā aprakstīts 1. solī).
 4. Pārbaudiet, vai ir izveidots savienojums. Pārliecinieties, vai LINK (Savienojuma) gaismas diode vienmērīgi deg zaļā krāsā un Slave (Sekotājs) signāla gaismas diodes parāda signāla līmeni.

 5. Sekotājs Pavērsiet Slave (Sekotājs) pret Master (Galvenais), lai iegūtu Master (Galvenais) spēcīgāko signāla līmeni.

  Piezīme. Informāciju par signāla vērtībām skatiet signāla gaismas diožu sadaļā.

  Piezīme. Maksimālo signāla stiprumu var iegūt, iteratīvi pārvelkot azimutu un augstumu.

 6. Galvenais Pavērsiet Master (Galvenais) pret Slave (Sekotājs), lai iegūtu stiprāko signāla līmeni Slave (Sekotājs).
 7. Atkārtojiet 4. un 5. darbību, līdz iegūstat optimālu savienojumu, kur deg visas četras signāla gaismas diodes. Tas nodrošina vislabāko iespējamo datu pārraides ātrumu starp airFiber radio.
 8. Fiksējiet salāgojumu abām airFiber antenām, pievelkot visus uzgriežņus un skrūves.
 9. Novērojiet katra airFiber radio signālu gaismas diodes, lai nodrošinātu, ka vērtības paliek nemainīgas, vienlaicīgi pievelkot uzgriežņus un skrūves. Ja bloķēšanas procesa laikā mainās gaismas diodes vērtība, atbrīvojiet uzgriežņus un skrūves, vēlreiz pabeidziet katras airFiber antenas salāgošanu un vēlreiz pievelciet uzgriežņus un skrūves.

Detalizētu informāciju par airFiber savienojuma iestatīšanu skatiet airFiber AF-11FX lietošanas pamācībā, kas ir pieejama šeit: ui.com/download/airfiber

Uzstādītāja atbildība par atbilstību

Ierīču uzstādīšana ir jāuztic profesionālim, un šis profesionālis ir atbildīgs par to, lai ierīce darbotos saskaņā ar valsts normatīvajām prasībām.

Profesionāla uzstādītāja vajadzībām ir nodrošināti lauki Output Power (Izejas jauda), Antenna Gain (Antenas pastiprinājums), Cable Loss (Kabeļa zudumi)*, TX Frequency (TX frekvence) un RX Frequency (RX frekvence), kas palīdz izpildīt normatīvās prasības.

* Kabeļa zudumos ir ietverti radio komutatora(u) radītie zudumi.

Specifikācijas

airFiber AF-11

Izmēri

327 x 112 x 86 mm (12,87 x 4,41 x 3,39")

Svars

2,26 kg (5,0 mārciņas)

RF savienotāji

(4) SMA ūdensizturīgi, divi uz ķēdi:
TX 0, RX 0 (0 ķēdei) un TX 1, RX 1 (1. ķēdei)
(2) N tipa ūdensizturīgi, viens katram radio komutatoram

Strāvas padeve

50 V, 1,2 A PoE Gigabit adapteris (iekļauts komplektā)

Barošanas metode

Pasīva Power over Ethernet, līdzstrāvas barošanas bloks

Atbalstītais sprieguma diapazons

38–56 V līdzstrāva

Sertifikāti

FCC noteikumu 101. daļa, ETSI EN 302 217

Montāža

Saderīgs ar AF-11G35 stiprinājumu

Darba temperatūra

No -40 līdz 55° C (no -40 līdz 131° F)

Tīklošanas interfeiss

Dati(1) 10/100/1000 Ethernet ports
Pārvaldība(1) 10/100 Ethernet porti

Sistēma

Procesors

INVICTUS 2 IC

Maksimālā caurlaidspēja

1,2+ Gb/s

Šifrēšana

128 bitu AES

OS

airOS F

Bezvadu režīmi

SISO/MIMO

Radio

Darba frekvence

10,7–11,7 GHz
(atkarībā no regulējošā reģiona1)

Maks. vadītā TX signāla jauda

30 dBm
(atkarībā no regulējošā reģiona1)

Frekvences precizitāte

±1 ppm

Kanāla joslas platums

Atlasāms: 3,5/5/7/10/14/20/28/30/40/50/56 MHz2

Programmējami augšupsaites un lejupsaites slodzes cikli

1Reģionam specifisku detalizētu informāciju skatiet airFiber AF-11FX lietošanas instrukcijas Atbilstības nodaļā ui.com/download/airfiber
2Kanāla platumi var atšķirties atkarībā no valsts/reģiona noteikumiem.

airFiber AF-11G35

Izmēri

811 x 811 x 460 mm
(31,9 x 31,9 x 18,1")

Svars

Stiprinājums nav iekļauts komplektā7,14 kg (15,74 lb)
Stiprinājums iekļauts komplektā11,85 kg (26,12 lb)

Frekvence

10,3 līdz 11,7 GHz

Pastiprinājums

35 dBi

HPOL stara platums

2,5°

VPOL stara platums

2,5°

Maksimālā VSWR

2:1

Vēja noslodze

1538 N pie 200 km/h
(346 lbf pie 125 jūdzēm/h)

Vēja izturība

200 km/h (125 jūdzes/h)

Polarizācija

NoklusējumsH/V
Pēc rotācijas OMT± 45°

Krusteniskās polaritātes izolācija

35 dB

Montāža

Statņa stiprinājums

Reglamentējošais paraugs

ETSI 302 217-4-2, 3. klase 3 un FCC B kat.