×

Noklikšķiniet uz
Saturs

izvēlneAF-11 īsā lietošanas pamācība

Iepakojuma saturs

airFiber AF-11
Savilcēji (2 gab.)
airFiber Gigabit PoE (50 V, 1,2 A)
Barošanas vads

Antenas savietojamība

airFiber AF-11 radio ir paredzēts lietošanai ar airFiber X antenas modeli AF-11G35*.

* Skatiet vietējos/reģionālos noteikumus par konkrētajam pielietojumam atļauto antenas pastiprinājumu.

Uzstādīšanas prasības

Aparatūras pārskats

Zemfrekvenču joslas antenas komutators

Augstfrekvenču joslas antenas komutators

Chain 0/Chain 1 (0 ķēde/1. ķēde)

Ja ir uzstādīts 0 ķēdes vai 1. ķēdes antenas komutators, šajā vietā atrodas tā N tipa savienotājs, kam var pievienot RF kabeli (1. ķēdes savienotājs ir nosegts ar noņemamu antenas komutatora vāciņu).

Signāla gaismas diodes

  4. signāla gaismas diode iedegas zilā krāsā, ja ieslēgts.
3. signāla gaismas diode iedegas zaļā krāsā, ja ieslēgts.
2. signāla gaismas diode iedegas dzeltenā krāsā, ja ieslēgts.
1. signāla gaismas diode iedegas sarkanā krāsā, ja ieslēgts.

Operētājsistēmas airOS sāknēšana. Ieslēdzot ierīci, iedegas barošanas gaismas diode, gaismas diodes MIMO un LINK (Savienojums) un 1.–4. signāla gaismas diodes. Kad tiek sākta CPU koda izpilde, nodziest gaismas diodes MIMO un LINK (Savienojums) un 1.–3. signāla gaismas diodes. 4. signāla gaismas diode turpina degt, norādot, ka notiek sāknēšanas procedūra.

airFiber programmatūras inicializēšanaKad lietotne airFiber sāk sāknēšanu ar airOS®, 4. signāla gaismas diode vairs nedeg vienmērīgi, bet mirgo (2,5 Hz). Tas turpinās līdz AF‑11FX pilnai sāknēšanai.

Signāla līmenis. Kad ierīce ir pilnībā sāknēta, 1.–4. signāla gaismas diodes darbojas kā joslu diagramma, kas attēlo to, cik AF‑11FX radio ir tuvu ideālajam mērķim. Tas tiek automātiski mērogots, pamatojoties uz saites diapazonu, antenas pieaugumiem un attālā AF‑11FX konfigurēto TX jaudu. Katrai signāla gaismas diodei ir trīs iespējamie stāvokļi: deg, mirgo un nedeg. Ideāla savienojuma gadījumā visas signāla gaismas diodes deg vienmērīgi. Piemēram, ja savienojuma zudums ir 1 dB, 4. signāla gaismas diode mirgo, bet, ja zudums ir 2 dB, 4. signāla gaismas diode nodziest. Pilni joslu grafika gaismas diožu stāvokļi ir parādīti tālāk.

dB zudums
0 -1 -2 -3 -4 -5 -6
-7 -8 -9 -10 -11 -12 -13

Gaismas diode Link (Savienojums)

Izsl.

RF izsl.

Sinhronizē

Signalizē

Reģistrē

Iesl.

Darbspējīgs

Gaismas diode MIMO

Izsl.

Radio ir konfigurēts SISO režīmā

Iesl.

Radio ir konfigurēts MIMO režīmā

Gaismas diode MGMT (Pārvaldība)

Izsl.

Nav Ethernet savienojuma

Iesl.

Izveidots Ethernet savienojums

Nejauša mirgošana

Ethernet aktivitāte

Gaismas diode Data (Dati)

Izsl.

Nav Ethernet savienojuma

Iesl.

Izveidots Ethernet savienojums

Nejauša mirgošana

Ethernet aktivitāte

Barošanas gaismas diode

Izsl.

Nav strāvas

Iesl.

Ieslēgts

Pārvaldības pieslēgvieta

10/100 Mb/s nodrošināta Ethernet pieslēgvieta konfigurācijai. Pārvaldība joslā ir iespējota pēc noklusējuma airFiber konfigurācijas interfeisā. Ja pārvaldība joslā ir atspējota, MGMT pieslēgvieta ir vienīgā, kas var uzraudzīt, konfigurēt un/vai atjaunināt aparātprogrammatūru.

Poga Reset (Atiestatīt)

Lai atiestatītu uz rūpnīcas iestatījumiem, turiet nospiestu pogu Reset (Atiestatīt) (ierīcei jau jābūt ieslēgtai) ilgāk par 10 sekundēm.

Datu pieslēgvieta

Gigabit PoE ports visas lietotāju datplūsmas apstrādei un ierīces darbināšanai.

Pieslēgvieta VDC IN (VDC ieeja)

Spaiļu bloku var izmantot, lai AF-11 radio barošanai PoE vietā lietotu 1,2 A, +50 V līdzstrāvas avotu.

TX 0, RX 0

TX un RX SMA pieslēgvietas 0 ķēdes zemfrekvenču joslas antenas komutatoram vai augstfrekvenču joslas antenas komutatoram (SISO un MIMO režīmos).

RX 1, TX 1

RX un TX SMA pieslēgvietas 1. ķēdes zemfrekvenču joslas antenas komutatoram vai augstfrekvenču joslas antenas komutatoram (tikai MIMO režīmā). SISO režīmā šīs neizmantotās pieslēgvietas tiek aizsargātas, izmantojot antenas komutatora vāciņu.

N savienotājs

Aptverošais N tipa savienotājs, kam tiek pievienots antenas kabelis.

SMA pieslēgvieta

Augstfrekvenču un zemfrekvenču joslas kanālu SMA pieslēgvietas.

Piezīme. Antenas komutatori nav iekļauti AF-11 radio komplektā. Darbībai SISO režīmā ir nepieciešams viens zemfrekvenču joslas antenas komutators vai viens augstfrekvenču joslas antenas komutators. Darbībai MIMO režīmā ir nepieciešami divi zemfrekvenču joslas antenas komutatori vai divi augstfrekvenču joslas antenas komutatori.

Uzstādījuma pārskats

Pārī savienotos AF-11 radio ieteicams konfigurēt pirms uzstādīšanas objektā. Turpmākajā pārskatā ir apkopota uzstādīšanas procedūra, un turpmākajās sadaļās ir sniegta sīka informācija par uzstādīšanu.

Antenas komutatoru uzstādīšana

Antenas komutatoru uzstādīšana darbībai SISO režīmā

 1. Piezīme. Novietojiet zemfrekvenču kanāla un augstfrekvenču kanāla pieslēgvietas tā, lai iegūtu nepieciešamās pārraides un uztveršanas frekvences.

 2. BRĪDINĀJUMS. Pievelciet manšetes pamīšus par pusapgriezienu vienā reizē, līdz tās abas ir pilnībā pievilktas. Pretējā gadījumā var tikt izraisīti antenas komutatora bojājumi.

 3. Atkārtojiet 1.–4. darbību radio, kas tiks izmantots savienojuma otrā galā, nodrošinot, lai otrā radio komutatora numuru secība būtu pretēja pirmā radio komutatora numuru secībai.
 4. Piezīme. Piemēram, ja pirmā radio komutatora numuri (no kreisās uz labo pusi) ir 1/3, tad otrā radio komutatora numuriem ir jābūt 3/1.

Antenas komutatoru uzstādīšana darbībai MIMO režīmā

Piezīme. Darbībai MIMO režīmā ir nepieciešamas divas licences (pa vienai katrai polarizācijai) un divi viena frekvenču joslas veida radio komutatori.

 1. Piezīme. Novietojiet zemfrekvenču kanāla un augstfrekvenču kanāla pieslēgvietas tā, lai iegūtu nepieciešamās pārraides un uztveršanas frekvences. Nodrošiniet arī to, lai labās puses antenas komutatora numuru secība būtu pretēja kreisās puses radio komutatoru numuru secībai.

 2. BRĪDINĀJUMS. Pievelciet manšetes pamīšus par pusapgriezienu vienā reizē, līdz tās abas ir pilnībā pievilktas. Pretējā gadījumā var tikt izraisīti antenas komutatora bojājumi.

 3. Atkārtojiet 1.–5. darbību otram radio, kas tiks izmantots savienojumam, nodrošinot, lai otrā radio komutatoru numuru secība būtu pretēja pirmā radio komutatoru numuru secībai.

Piezīme. Piemēram, ja pirmā radio komutatoru numuri (no kreisās uz labo pusi) ir 2/4 un 4/2, tad otrā radio komutatoru numuriem ir jābūt 4/2 un 2/4.

Power over Ethernet pievienošana

BRĪDINĀJUMS. Izmantojiet tikai komplektā iekļauto adapteri (modelis POE-50-60W). Ja tas netiek ievērots, var tikt sabojāta ierīce un anulēta garantija.

airFiber konfigurācija

Piekļūstiet airFiber konfigurācijas interfeisam un konfigurējiet tālāk norādītos iestatījumus.

Vēlreiz izpildiet sadaļā “airFiber konfigurācija” sniegtos norādījumus otram AF-11 radio.

Sīkāku informāciju par airFiber konfigurācijas interfeisu skatiet airFiber AF-11FX lietošanas pamācībā, kas pieejama šeit: ui.com/download/airfiber

Aparatūras uzstādīšana

Zemējuma vada uzstādīšana

 1. Uzstādīšanas vietā otru zemējuma vada galu nostipriniet pie iezemēta masta, kārts, torņa vai zemēšanas stieņa.
 2. BRĪDINĀJUMS. Nepareizs airFiber radio iezemējums izraisa garantijas atcelšanu.

  Piezīme. Zemējuma vadam ir jābūt pēc iespējas īsākam un ne garākam par vienu metru.

Piestiprināšana pie airFiber AF-11G35 antenas

 1. Pievienojiet RF kabeli RF savienotājam ar apzīmējumu H vai V. Pēc tam uzbīdiet uz silikona uzmavu uz RF savienotāja, lai to aizsargātu.

  Piezīme. Darbībai SISO režīmā izmantojiet RF savienotāju (H vai V) atbilstoši savai licencei. Otru RF savienotāju pārsedziet ar komplektā iekļauto metāla vāciņu.

  Ja lietojat MIMO režīmu, noņemiet vāciņu no otrā RF savienotāja (V vai H) un pievienojiet RF kabeli. Pēc tam uzbīdiet silikona uzmavu uz RF savienotāja, lai to aizsargātu.

 2.  
 3. Piezīme. Salāgojiet pārvalka malā esošo punktu ar bultiņu uz paraboliskās antenas.

Datu avota pievienošana

 1. Ja lietojat līdzstrāvu, pievienojiet otru Ethernet kabeļa galu LAN tīklam.

Barošanas pieslēgšana

Izpildiet izmantotajam barošanas avotam atbilstošos norādījumus. Power over Ethernet vai līdzstrāva.

Power Over Ethernet

BRĪDINĀJUMS. Izmantojiet tikai komplektā iekļauto adapteri (modelis POE-50-60W). Ja tas netiek ievērots, var tikt sabojāta ierīce un anulēta garantija.

Līdzstrāva

 1. Pievienojiet līdzstrāvas barošanas kabeli spaiļu blokam. (Līdzstrāvas pozitīvā sprieguma (+VDC) un zemējuma (GND) vadus var pievienot jebkurai spailei.)

 2. Pievienojiet otru līdzstrāvas barošanas kabeļa galu līdzstrāvas avotam, kas nodrošina +50 V līdzstrāvu.
 3. BRĪDINĀJUMS.Negatīva sprieguma, piemēram, -48 V līdzstrāvas, lietošana izraisīs radio bojājumus.

 4. Pievienojiet līdzstrāvas avotu tā barošanas avotam.

Pārsprieguma aizsardzība

Lai nodrošinātu papildu aizsardzību, katra savienojuma galā uzstādiet divus pārsprieguma ierobežotājus, piemēram, Ubiquiti Ethernet pārsprieguma aizsarga modeli ETH-SP-G2. Pirmo pārsprieguma aizsargu uzstādiet viena metra attālumā no airFiber DATA porta, bet otru — tās vietas ieejas punktā, kurā atrodas vadu tīkla aprīkojums.

Salāgošana

Padomi

Savienojuma izveidošana

Noregulējiet Master (Galvenais) un Slave (Sekotājs) pozīcijas, lai izveidotu savienojumu. Nākamajā sadaļā ir iekļauta antena AirFiber X, AF-11G35:

Piezīme. Vispirms galvenais ir jāpavērš pret sekotāju, jo sekotājs neraida nekādu RF signālu, kamēr nav uztvēris pārraidi no galvenā.

 1. Galvenais Vizuāli pavērsiet Master (Galvenais) pret Slave (Sekotājs). Lai pielāgotu vienuma Master (Galvenais) pozīciju, noregulējiet azimutu un augstumu.

  Noregulējiet azimutu.

  1. Atbrīvojiet četrus atlokuzgriežņus uz abām kārts skavām.
  2. Pagrieziet antenu pret otru savienojuma galu.
  3. Pievelciet četrus atlokuzgriežņus uz abām kārts skavām.

  Noregulējiet pacēluma leņķi.

  1. Atbrīvojiet astoņas seškanšu galviņas bultskrūves tā, lai varētu brīvi pagriezt paplāksnes.
  2. Pievelciet vai atbrīvojiet pacēluma regulēšanas bultskrūvi, lai iestatītu vēlamo sagāzumu.
  3. Pievelciet astoņas seškanšu galviņas bultskrūves.
 2. Piezīme. Vienlaikus neregulējiet galveno radio un sekotājradio.

 3. Sekotājs Vizuāli pavērsiet Slave (Sekotājs) pret Master (Galvenais). Lai pielāgotu vienuma Slave (Sekotājs) pozīciju, noregulējiet azimutu un augstumu (kā aprakstīts 1. solī).
 4. Pārbaudiet, vai ir izveidots savienojums. Pārliecinieties, vai LINK (Savienojuma) gaismas diode vienmērīgi deg zaļā krāsā un Slave (Sekotājs) signāla gaismas diodes parāda signāla līmeni.

 5. Sekotājs Pavērsiet Slave (Sekotājs) pret Master (Galvenais), lai iegūtu Master (Galvenais) spēcīgāko signāla līmeni.
 6. Piezīme. Informāciju par signāla vērtībām skatiet signāla gaismas diožu sadaļā.

  Piezīme. Maksimālo signāla stiprumu var iegūt, iteratīvi pārvelkot azimutu un augstumu.

 7. Galvenais Pavērsiet Master (Galvenais) pret Slave (Sekotājs), lai iegūtu stiprāko signāla līmeni Slave (Sekotājs).
 8. Atkārtojiet 4. un 5. darbību, līdz iegūstat optimālu savienojumu, kur deg visas četras signāla gaismas diodes. Tas nodrošina vislabāko iespējamo datu pārraides ātrumu starp airFiber radio.
 9. Fiksējiet salāgojumu abām airFiber antenām, pievelkot visus uzgriežņus un skrūves.
 10. Novērojiet katra airFiber radio signālu gaismas diodes, lai nodrošinātu, ka vērtības paliek nemainīgas, vienlaicīgi pievelkot uzgriežņus un skrūves. Ja bloķēšanas procesa laikā mainās gaismas diodes vērtība, atbrīvojiet uzgriežņus un skrūves, vēlreiz pabeidziet katras airFiber antenas salāgošanu un vēlreiz pievelciet uzgriežņus un skrūves.

Detalizētu informāciju par airFiber savienojuma iestatīšanu skatiet airFiber AF-11FX lietošanas pamācībā, kas ir pieejama šeit: ui.com/download/airfiber

Uzstādītāja atbildība par atbilstību

Ierīču uzstādīšana ir jāuztic profesionālim, un šis profesionālis ir atbildīgs par to, lai ierīce darbotos saskaņā ar valsts normatīvajām prasībām.

Profesionāla uzstādītāja vajadzībām ir nodrošināti lauki Output Power (Izejas jauda), Antenna Gain (Antenas pastiprinājums), Cable Loss (Kabeļa zudumi)*, TX Frequency (TX frekvence) un RX Frequency (RX frekvence), kas palīdz izpildīt normatīvās prasības.

* Kabeļa zudumos ir ietverti radio komutatoru radītie zudumi.

Specifikācijas

airFiber AF-11

Izmēri

327 x 112 x 86 mm (12,87 x 4,41 x 3,39")

Svars

2,26 kg (5,0 mārciņas)

RF savienotāji

(4) SMA ūdensizturīgi, divi katrai ķēdei:
TX 0, RX 0 (0 ķēdei) un TX 1, RX 1 (1. ķēdei)
(2) N tipa ūdensizturīgi, viens katram radio komutatoram

Strāvas padeve

50 V, 1,2 A PoE Gigabit adapteris (iekļauts komplektā)

Barošanas metode

Pasīva Power over Ethernet, līdzstrāvas barošanas bloks

Atbalstītais sprieguma diapazons

38–56 V līdzstrāva

Sertifikāti

FCC noteikumu 101. daļa, ETSI EN 302 217

Montāža

Saderīgs ar AF-11G35 stiprinājumu

Darba temperatūra

No -40 līdz 55° C (no -40 līdz 131° F)

Tīklošanas interfeiss

Dati(1) 10/100/1000 Ethernet pieslēgvieta
Pārvaldība(1) 10/100 Ethernet pieslēgvieta

Sistēma

Procesors

INVICTUS 2 IC

Maksimālā caurlaidspēja

1,2+ Gb/s

Šifrēšana

128 bitu AES

OS

airOS F

Bezvadu režīmi

SISO/MIMO

Radio

Darba frekvence

10,7–11,7 GHz
(atkarībā no regulējošā reģiona1)

Maks. vadītā TX signāla jauda

30 dBm
(atkarībā no regulējošā reģiona1)

Frekvences precizitāte

±1 ppm

Kanāla joslas platums

Atlasāms: 3,5/5/7/10/14/20/​28/30/40/50/56 MHz2

Programmējami augšupsaites un lejupsaites slodzes cikli

1 Reģionam specifisku informāciju skatiet nodaļā “Atbilstība”
airFiber AF-11FX lietošanas pamācībā, kas ir pieejama šeit: ui.com/download/airfiber

2 Kanāla joslas platums var atšķirties atbilstoši valsts/reģiona noteikumiem.